برگزیدگان بيست و هشتمين جشنواره فيلم كوتاه تهران

برگزيدگان بيست و هشتمين جشنواره فيلم كوتاه تهران
1-    در بخش بهترين فيلم با موضوع چشم انداز سرزمين زيباي ما
از ميان 4  كانديد دريافت جايزه
–   تا مردانمان برقصند ساخته هيوا امين نژاد
– خاك و تاك ساخته مظفر حسينخاني هزاوه
– مهرا ساخته حسن نقاشي
– آغ گول ساخته مهدي حيدري

تنديس جشنواره و مبلغ بيست ميليون  ريال و پانزده ميليون ريال حمايت از اثر بعدي به عنوان بهترين فيلم اين بخش اهدا مي شود به فيلم مستند خاك و تاك ساخته مظفر حسينخاني هزاوه از اراك

2-    در بخش بهترين فيلم با موضوع پرتو ايمان
از ميان 4 كانديد دريافت جايزه
– گلي گوران ساخته محمد صادق اسماعيلي
– جاده مسدود است ساخته وحيد حاجيلويي
– آيريليق ساخته نادر ساعي ور
– عطر عاشقي ساخته مجيد صبري

•    تنديس جشنواره و مبلغ بيست ميليون ريال وپانزده ميليون ريال حمايت از اثر بعدي به عنوان بهترين فيلم اين بخش اهدا مي شود به فيلم داستاني جاده مسدود است ساخته وحيد حاجيلويي از تهران

3-    در بخش بهترين فيلم با موضوع چراغ راه
•    تنديس جشنواره و مبلغ بيست ميليون ريال و پانزده ميليون ريال حمايت از اثر بعدي به عنوان بهترين فيلم اين بخش اهدا مي شود به فيلم مستند مشتي اسماعيل ساخته مهدي زمانپوركياسري از تهران

4-    در بخش بهترين فيلم استعداد جوان با موضوع داستاني
در اين بخش هيئت داوران هيچ فيلمي را حائز دريافت تنديس ندانست

5-    در بخش بهترين فيلم استعداد جوان با موضوع مستند
•    تنديس جشنواره و مبلغ پانزده ميليون ريال و هفت ميليون ريال حمايت از اثر بعدي به عنوان بهترين فيلم اين بخش اهدا مي شود به فيلم گلستان 1318 ساخته مهدي تنگستاني از برازجان
6-    در بخش بهترين فيلم استعداد جوان با موضوع پويانمايي
در اين بخش هيئت داوران هيچ فيلمي را حائز دريافت تنديس ندانست

7-    در بخش تصويربرداري
از ميان 5 كانديد دريافت جايزه
– شير تلخ ساخته ناصر ضميري
– اتاقي در نيويورك ساخته بنيامين هفت لنگ
– هبوط ساخته كريم عظيمي
– آغ گول ساخته مهدي حيدري
– جاده مسدود است ساخته وحيد حاجيلويي

ديپلم افتخار اهدا مي شود به پيمان عباس زاده براي فيلم آغ گول از اروميه
•    تنديس جشنواره و مبلغ بيست ميليون ريال مي شود به پويا گندمي براي فيلم اتاقي در نيويورك

8-    در بخش تدوين
از ميان 4 كانديد دريافت جايزه
– چند دقيقه صبح ساخته مهدي تيموري
– دقيقه 13 ساخته مسعود عشايري
– تا مردانمان برقصند ساخته هيوا امين نژاد
– نيوزيف ساخته محمد اسماعيلي

•    تنديس جشنواره و مبلغ بيست ميليون ريال مي شود به هيوا امين نژاد براي فيلم تا مردانمان برقصند از بانه

9-    در بخش صدا
از ميان    كانديد دريافت جايزه
– شير تلخ ساخته ناصر ضميري
– تاب آب ساخته سيدماني نيرصادقي
– جاده مسدود است ساخته وحيد حاجيلويي
– زني زير يخ ها آواز مي خواند ساخته مريم خليل زاده

•    تنديس جشنواره و مبلغ بيست ميليون  ريال مي شود به مهر شاد ملكوتي براي فيلم زني زير يخ ها آواز مي خواند از تهران

10-  در بخش بهترين فيلمنامه
از ميان 4 كانديد دريافت جايزه
– شير تلخ ساخته ناصر ضميري
– عروسي ساخته رضا نوروزي گوهر
– نفس نرم نسيم ساخته سعيد همتي وند
– جنايت و مكافات ساخته كريم لك زاده

•    تنديس جشنواره و مبلغ بيست ميليون ريال مي شود به ناصر ضميري براي فيلم شير تلخ از مشهد

11- در بخش بهترين تحقيق و پژوهش فيلم مستند
از ميان 2 كانديد دريافت جايزه
– مهرا ساخته حسن نقاشي
– چرند و پرند ساخته محمد صادق جعفري

•    تنديس جشنواره و مبلغ بيست ميليون ريال ريال مي شود به محمد صادق جعفري براي فيلم چرند و پرند از تهران

12- در بخش بهترين مجري طرح يا تهيه كننده
از ميان5 كانديد دريافت جايزه
– آغ گول ساخته مهدي حيدري
– شير تلخ ساخته ناصر ضميري
– جاده مسدود است ساخته وحيد حاجيلويي
– اگر من خلبان بودم ساخته سهيلا نيك سرشت
– چند دقيقه صبح ساخته مهدي تيموري

•    تنديس جشنواره و مبلغ بيست ميليون ريال مي شود به سيدمحمدحسن نبوي زاده براي فيلم اگر من خلبان بودم از شيراز

13- در بخش بهترين فيلم تجربي
از ميان 4 كانديد دريافت جايزه
– اتاقي در نيويورك ساخته بنيامين هفت لنگ
– ديليت ساخته كاظم ملايي
– نيوزيف ساخته محمد اسماعيلي
– پيك نيك ساخته كيارش اسدي زاده
– هبوط ساخته كريم عظيمي

ديپلم افتخار اهدا مي شود به فيلم اتاقي در نيويورك ساخته بنيامين هفت لنگ از تهران
•    تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون ريال و پانزده ميليون ريال حمايت از اثر بعدي به عنوان بهترين فيلم اين بخش اهدا مي شود به فيلم ديليت ساخته كاظم ملايي

14- در بخش بهترين فيلم پويانمايي
از ميان 5 كانديد دريافت جايزه
– كيمياگر ساخته مهدي خرميان
– زني زير يخ ها آواز مي خواند ساخته مريم خليل زاده
– سايه ها در آخرين خاطره رود ساخته رضا محمدي
– سوسك كوچك ساخته حسين ملايمي
– ماسوله ساخته بهرام عظيمي

ديپلم افتخار اهدا مي شود به فيلم زني زير يخ ها آواز مي خواند ساخته مريم خليل زاده از تهران
•    تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون ريال و پانزده ميليون ريال حمايت از اثر بعدي به عنوان بهترين فيلم اين بخش اهدا مي شود به فيلم كيمياگر ساخته مهدي خرميان از تهران

15- در بخش بهترين فيلم مستند
از ميان 5 كانديد دريافت جايزه
– مشتي اسماعيل ساخته مهدي زمانپوركياسري
– تا مردانمان برقصند ساخته هيوا امين نژاد
– تا باران بعدي ساخته مريم سپهري
– چرخ نان ساخته حسين نظري
– تاب آب ساخته سيد ماني ميرصادقي
•    تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون ريال وپانزده ميليون ريال حمايت از اثر بعدي به عنوان بهترين فيلم اين بخش اهدا مي شود به فيلم چرخ نان ساخته حسين نظري از طبس

16- در بخش بهترين فيلم داستاني
از ميان 5 كانديد دريافت جايزه
– شير تلخ ساخته ناصر ضميري
– جاده مسدود است ساخته وحيد حاجيلويي
– رها ساخته امير پارسامهر
– عروسي ساخته رضا نوروزي گوهر
– نفس نرم نسيم ساخته سعيد همتي وند

•    تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون  ريال و پانزده ميليون ريال حمايت از اثر بعدي به عنوان بهترين فيلم اين بخش اهدا مي شود به فيلم شير تلخ ساخته ناصر ضميري از مشهد

17- در بخش بهترين جانبخشي در آثار پويانمايي
از ميان3 كانديد دريافت جايزه
– اگر من خلبان بودم ساخته سهيلا نيك سرشت
– حكايت كفتري كه ازآن بالا آمد ساخته الهام نيكو
– سوسك كوچك ساخته حسين ملايمي

ديپلم افتخار اهدا مي شود به آقايان حسن توكلي و حامد اكرمي براي فيلم سوسك كوچك از كرج
•    تنديس جشنواره و مبلغ بيست ميليون ريال به عنوان بهترين جانبخشي در آثار پويانمايي اهدا مي شود به آقاي مصطفي خادمي براي فيلم اگر من خلبان بودم از شيراز

بهترين فيلم از نگاه تماشاگران

و اما تنديس جشنواره  – ديپلم افتخار و ربع سكه بهار آزادي به عنوان بهترين فيلم از نگاه تماشاگران
اهدا مي شود به فيلم تجربي ديليت ساخته كاظم ملايي
قابل ذكر است جايزه اين بخش توسط دبير محترم جشنواره اهدا شده است

بهترين فيلم از نگاه داوران دانشجويي
هيئت داوران بخش دانشجويي متشكل از خانم ها و آقايان آزاده موسوي، مقداد جعفرزاده – مسعود كسمايي – سميرا نوروز ناصري و حسين توكلي پس از بازبيني آثار به نمايش در آمده در جشنواره
لوح تقدير خود را اهدا مي نمايد به فيلم داستاني رها ساخته آقاين پيمان نعيمي و امير پارسامهر
هم چنين ديپلم افتخار به همراه ربع سكه بهار آزادي به عنوان بهترين فيلم از نگاه دانشجويان اهدا ميشود به آقاي ناصر ضميري براي فيلم شير تلخ
قابل ذكر است جايزه نقدي اين بخش توسط دبير جشنواره 28 اهدا گرديده است

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *