ﺳﯿﻨـﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘـﺒﺎل ﺣﻮادث رﻓـﺘﻦ اﺳﺖ

اشاره : یادداشت زیر به قلم احسان عبدی پور ، کارگردان سینماست که در ویژه نامه وبسایت سینما فستیوال ، به نام ” سی نمای بهاری ” منتشر شده است .

سینما فستیوال

ﻋﻤﺮ ﻣﺎ دراز اﺳﺖ ، ﻗﺪر ﻓﯿﻠﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﺪه اﯾﻢ ، ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﯾﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﮐﻪ درﻧﻮردﯾﺪه اﯾﻢ ، ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﺮده اﯾﻢ ، ﭼﻪ در درون و ﭼﻪ در ﺑﯿﺮون .
ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻗﺪر روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎده از ﺳﺮ ﮔﺬراﻧﺪه اﯾﻢ ، ﺑﻪ ﻗﺪر آﺳﺎﯾﺸﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ اﯾﻢ ، ﺑﻪ ﻗﺪر ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﯾﻢ .
ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ آدﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻧﻮح ﻋﻤﺮ ﮐﺮ ده اﺳﺖ ، ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﻫﺴﺖ آدم ﻫﻔﺘﺎد ﻫﺸﺘﺎد ﺳﺎﻟﻪ ای ﮐﻪ اﻧﮕﺎر ﻫﻔﺘﻪ ی ﭘﯿﺶ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ .
ﺟﻬﺎن از آنِ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﯿﺮ و دارﻧﺪ ، و اﻟّﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ. در راﻫﯽ ﻣﺎ ﺑﯿﻦِ دو ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﺰرگ ، ﭘﺮ از ﻣﺮض ، ﺑﻼ ، ﺻﺎﻋﻘﻪ ، زﻟﺰﻟﻪ آﺗﺸﻔﺸﺎن و … اﻣﻨﯿﺖ ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد ﺗﺎ ﭘﯿﺶ روی . ﻟﯿﺲ ِ ﻟﻼﻧﺴﺎن اﻟّﺎ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ…… ﻣﺎ ﺧﻠﻘﻨﺎ اﻻﻧﺴﺎن اﻻ ﺑﺎﻟﺘّﻌﺐ.

ﺗﻤﻮل ، آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﻮدﮔﯽ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻟﻢ دادن ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ، ﻣﺮگ اﺳﺖ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽِ ﻋﻤﺮ اﺳﺖ .
ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ دﺳﺖ داد و رﻓﺘﻢ ﻣﮑﻪ . از ﺧﺪای ﮐﻌﺒﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ اول : ﮐﻪ در رﺧﺘﺨﻮاب ﻧﻤﯿﺮم ، دوم ﮐﻪ : ﺑﺮﺧﻮرداری ﻣﺎدی زﻧﺪاﻧﻢ ﻧﮑﻨﺪ . ﺑﯿﻦ ﻣﻦ و ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن دﯾﻮار ﻧﮑﺸﺪ .
در ﻫﺮ آدم ﺗﺎزه ای و ﺣﺎدﺛﻪ ای ، ﺗﮑﻪ ای از ﺧﺪا وﺟﻮد دارد . ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺣﻮادث رﻓﺘﻦ اﺳﺖ . از ﮐﻨﺞ ﻋﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺮون ﺟﻬﯿﺪن اﺳﺖ .
اﻣﯿﺪوارم ﺳﺎل ﺗﺎزه ﺳﺎل ﭘﺮ ﺣﺎدﺛﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ . اﻣﯿﺪوارم ﺳﺎل ﺗﺎزه ، آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺎت از ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﻣﯿﮑﺎﻫﺪ ، ﺑﺮ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺑﯿﻔﺰاﯾﺪ .

 برای دریافت ویژه نامه “ سی نمای بهاری ” اینجا را کلیک کنید .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *