مقدمه بدون متن/یادداشتی بر فیلم “برف” اثر مهدی رحمانی

“برف” سعی دارد چند ساعت ظاهرا بحرانی یک خانواده ورشکسته را به تصویر بکشد. تلاشی که  در ” کوتاه کردن