ﻫﻤـــﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﮑــــﺮاری ﺳﺖ ، ﺟﺰ ﻣﻬــﺮﺑﺎﻧﯽ

اشاره : یادداشت زیر به قلم بهزاد خداویسی ، بازیگر سینماست که در ویژه نامه وبسایت سینما فستیوال ، به نام “ سی نمای بهاری ” منتشر شده است .

سینما فستیوال

 ﮐﺎﻣﺠﻮﯾﺎن را ز ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪن ﭼﺎره ﻧﯿﺴﺖ        در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮف ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻮروز را

ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ در ﺟﺸﻦ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﺮزﻧﺪش ﻧﻮﺷﺖ : ” ﭘﺴﺮم ﯾﮏ ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ، ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن را دﯾﺪی . از اﯾﻦ ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﮑﺮارﯾﺴﺖ ، ﺟﺰ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ . “

ﺷﺎد ﺑﺎش ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ، ﻧﻮروز و ﺑﻬﺎر را ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮاﻣﯿﺎن ، ﻧﯿﮏ زﻧﺎن و راد ﻣﺮدان ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﯾﺮان . ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎد ﺑﺎش ﮔﻔﺖ ﻧﻮروز را ﺑﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ، ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ، ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮑﺴﻮﺗﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن ﻫﻨﺮ ، ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮای ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻫﻨﺮ زﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﺮای ﻫﻨﺮ زﺣﻤﺖ ﻫﺎی ﻓﺮاوان ﮐﺸﯿﺪه اﻧﺪ .

 ﺑﺮای ﻫﻤﻪ دوﺳﺘﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن آرزوی ﺷﺎدی و ﺳﻼﻣﺘﯽ دارم در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ، ﺳﺎل ﯾﮏ ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﭼﻬﺎر . اﻣﯿﺪوارم روزﮔﺎر ﺑﻪ ﮐﺎﻣﺘﺎن ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه دﻟﺪاران .

ﺟﻬـﺎن از ﺑﺎد ﻧـﻮروزی ﺟـﻮان ﺷـﺪ                      زﻫﯽ زﯾﺒﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺟﻬﺎن ﺷﺪ

ﺷﻤﺎل ﺻﺒـﺤﺪم ﻣﺸﮑﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﮔﺸﺖ               ﺻﺒـﺎی ﮔﺮم رو ، ﻋﻨﺒـﺮ ﻓﺸﺎن ﺷﺪ

ﺗﻮ ﮔـﻮﯾﯽ آب ﺧﻀــﺮ و آب ﮐــﻮﺛﺮ                        زﻫـﺮ ﺳﻮـﯽ ﭼﻤﻦ ﺟﻮﯾﯽ روان ﺷﺪ

ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری

 برای دریافت ویژه نامه “ سی نمای بهاری ” اینجا را کلیک کنید .

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *