گروه سینمایی هنروتجربه ،عضو کنفدراسیون جهانی هنرو تجربه (با نام اصلی سازمان بین المللی هنرو تجربه (CICAE ) در آمد.

هنر و تجربه

به گزارش سینما فستیوال ،کنفدراسیون جهانی هنر و تجربه دارای بیش از دو هزار عضو فعال سینمایی در حوزه سینمای هنرو تجربه است و دارای بیش از سه هزار پرده نمایش در ۴۱کشور دنیاست .دفتر اصلی این کنفدراسیون در آلمان و در شهر برلین است.