برگزيدگان بيست و نهمين جشنواره فيلم كوتاه تهران

اسامي برگزيدگان بخش مسابقه بين الملل
هيئت داوران لوح تقدير بخش داستاني در مسابقه بين المل را اهدا مي نمايد به فيلم   :
” چهارديواري سارايوو ” ساخته¬ي نديم كوك از تركيه
جايزه بهترين فيلم داستاني در بخش مسابقه بين الملل اهدا مي شود به فيلم :
“وقت نهايي” ساخته خانم روآ نظر از كشور اردن
لوح تقدير بخش تجربي در مسابقه ي بين الملل اهدا مي شود به فيلم: مبهم
ساخته سليمان دميرل از تركيه
جايزه بهترين فيلم تجربي در بخش مسابقه بين الملل اهدا مي شود به فيلم :
“ما نفت خواهيم شد”  ساخته ي ميهاي گركو از كشور روماني
لوح تقدير بخش مستند در مسابقه ي بين الملل اهدا مي شود به فيلم:
” رشيد ” ساخته: حسام اسلامي و حسين افشار از ايران
جايزه بهترين فيلم مستند در بخش مسابقه بين الملل اهدا مي شود به فيلم:
“بذله اوديسه” ساخته الكس لورا از كشور آمريكا
لوح تقدير بخش پويانمايي در مسابقه ي بين الملل اهدا مي شود به فيلم:
“خانه”  ساخته ي احمد صالح از اردن
جايزه بهترين فيلم پويانمايي در بخش مسابقه بين الملل اهدا مي شود به فيلم:”خط قرمز” ساخته مونا عبداله شاهي از ايران
…………………………..
اسامي برگزيدگان بخش مسابقه آسيا و جهان اسلام
لوح تقدير بخش مسابقه‌ي “جهان اسلام” اهدا مي شود به فيلم:”روزي روزگاري در رفح” ساخته: محسن اردستاني رستمي از كشور ايران
جايزه بهترين فيلم در بخش مسابقه‌ي “جهان اسلام” اهدا مي شود به فيلم:
” چمدان  ” ساخته: دنيس تانويچ از كشور بوسني و هرزگوين
لوح تقدير بخش مسابقه‌ي “آسيا ” اهدا مي شود به فيلم:
“داستان بندر” ساخته يوايچي ايتو از كشور ژاپن
جايزه بهترين فيلم در بخش مسابقه‌ي “آسيا “اهدا مي شود به فيلم هاي :
“دخيل” ساخته محمد علي هاشم پور از كشور ايران
…………………………………………..
 در بخش بهترين فيلم با موضوع چشم انداز سرزمين زيباي ما
از ميان 6 نامزد دريافت جايزه
–  شيروان دره
– زادگاه خورشيد
– بوي بنفشه
– جرعه هاي تاريخ
– اينجا ايران است

تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون ريال و حمايت از توليد اثر بعدي اهدا مي شود به بهزاد مولود براي  فيلم مستند شيروان دره از اردبيل
  در بخش بهترين فيلم با موضوع پرتو ايمان
از ميان 4 نامزد دريافت جايزه
– تووكل
– نفت آتش خاك
– ساعت 6
– و ديگر هيچ نبود
تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون  ريال و حمايت از توليد اثر بعدي اهدا مي شود به داوود محمدي براي فيلم مستند  تووكل از ساري
   در بخش بهترين فيلم با موضوع چراغ راه
از ميان  نامزد دريافت جايزه
– خواب ابريشم
– نفت آتش خاك
– بازگشت يك ناوشكن
– سكو
تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون  ريال و حمايت از توليد اثر بعدي اهدا مي شود به سلمان خورشيدي و امير محمدزاده براي فيلم پويانمايي سكو از تهران
  در بخش بهترين فيلم استعداد جوان با موضوع داستاني
از ميان 4 نامزد دريافت جايزه
–  قرمز
– پرتره
– روز داخلي خانه
– ادريس
ديپلم افتخار اهدا مي شود به بهنام عابدي براي فيلم پرتره از تهران
تنديس جشنواره و مبلغ بيست ميليون ريال و حمايت از توليد اثر بعدي اهدا مي شود به حسين كشاورزي براي فيلم قرمز از بوشهر
   در بخش تصويربرداري

از ميان 5 نامزد دريافت جايزه
– باد چيزي خواهد گفت
– جعبه ها
– قي قو
– صبح زود فردا
– ستاره ها خورشيد شبند
تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون ريال اهدا مي شود به محمد فكوري براي فيلم داستاني  باد چيزي خواهد گفت از اروميه

 

-    در بخش تدوين
از ميان 5 كانديد دريافت جايزه
-‌ سي فور
– و ديگر هيچ نبود
– شاهرخ
– شنبه
– باران
تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون ريال اهدا مي شود به اميد توتونچي براي فيلم داستاني  باران از تهران

    در بخش صدا
– از ميان6 نامزد دريافت جايزه
– سي فور
– باران
– كمي آن سوتر
– روزنه
– زادگاه خورشيد
– كمي آن سوتر
تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون ريال اهدا مي شود به وحيد مقدسي براي صدابرداري فيلم داستاني كمي آنسوتر از تهران

 

 در بخش بهترين فيلمنامه
از ميان 5 نامزد دريافت جايزه
– شنبه
– صبح زود فردا
– باران
– خط قرمز
– روزنه
تنديس جشنواره و مبلغ  سي ميليون ريال اهدا مي شود به سعيد روستايي براي فيلم داستاني شنبه از تهران
در بخش بهترين تحقيق و پژوهش فيلم مستند
از ميان 3 نامزد دريافت جايزه
– گوچو
– جرعه هاي تاريخ
– بازگشت يك ناوشكن
تنديس جشنواره و مبلغ 000/000/30 ريال اهدا مي شود به محمدعلي يزدان پرست براي فيلم گوچو از كاشان

- در بخش بهترين مجري طرح يا تهيه كننده
از ميان 7  نامزد دريافت جايزه
– نفت، آتش، خاك
– سي فور
– بازگشت يك ناوشكن
– توكل
– باران
– و ديگر هيچ نبود
– 11=1+1
تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون ريال  اهدا مي شود به  فيلم 11=1+1 براي بهترين اجراي طرح به انجمن سينماي جوانان ايران

 

- در بخش بهترين فيلم تجربي
با تقدر از فيلم هاي
– خانواده چند صد نفري
– مونولوگ
– قرمز مارمولك خانم و آقاي اسميت
– پياده رو
ديپلم افتخار اهدا مي شود به بهروز باقري براي فيلم سي فور از تهران
     در بخش بهترين فيلم پويانمايي
از ميان 5 نامزد دريافت جايزه
– روزنه
– خط قرمز
– ترازو
– كرماندو
– سكو
تنديس جشنواره و مبلغ پنجاه ميليون ريال و حمايت از توليد اثر بعدي  اهدا مي شود به امير مهران براي فيلم روزنه از تهران

- در بخش بهترين فيلم مستند
از ميان  6 نامزد دريافت جايزه
– گوچو
– پژواك سرزمين من
– نفت آتش خاك
– شاه رخ
– جرعه هاي تاريخ
– بازگشت يك ناوشكن
تنديس جشنواره و مبلغ پنجاه ميليون  ريال و حمايت از توليد اثر بعدي  اهدا مي شود به وحيد زارع زاده براي فيلم شاه رخ از تهران

- در بخش بهترين فيلم داستاني
از ميان  5 نامزد دريافت جايزه
– باد چيزي خواهد گفت
– انتظار
– باران
– صبح زود فردا
– شنبه
تنديس جشنواره و مبلغ  پنجاه ميليون ريال و حمايت از توليد اثر بعدي اهدا مي شود به علي مردمي براي فيلم  باد چيزي خواهد گفت از اروميه

- در بخش بهترين جانبخشي در آثار پويانمايي
از ميان  5 نامزد دريافت جايزه
– ترازو
– خط قرمز
– روزنه
– كرماندو
– نبرد خليج فارس
تنديس جشنواره و مبلغ سي ميليون  ريال اهدا مي شود به حسين ملايمي انيماتور فيلم خط قرمز از تهران

 

- بهترين فيلم از نگاه تماشاگران
تنديس جشنواره و مبلغ دو ميليون ريال اهدا مي شود به فيلم فرار ساخته مهدي باقري آزاد از تهران به عنوان بهترين فيلم از نگاه تماشاگران